Currently browsing: دسته بندی نشده

مردم کابل آماده نظارت از مراکز خدمات صحی برای جلوگیری از استفاده جویی ها اند: “مراقبت بهتر از معالجه است”

دیدبان شفافیت افغانستان، وحیدالله عزیزی و علی احمد مشعل افروز گزارشی که در سال گذشته از سوی دیدبان شفافیت به نشر رسید نشان میداد که وضعیت مراکز […]

Read more