مهار کووید-19 با رویکرد دولتداری باز

سندی آرس و جو فوتی ــ 12 می 2020
مترجم: عرفان ارزاز

در مدت کوتاهی پس از اینکه سازمان صحی جهان اعلان پاندمی جهانی را داد، گروه پشتیبانی مشارکت دولتداری باز تمرین جمع آوری منابع در مورد کووید-19 را به اعلان سپرد. ما به دنبال مثال¬هایی در مورد مجموعه¬ی دولتداری باز برای مهار پاندمی کرونا، با استفاده از رویکرد دولتداری باز در بخش¬های مشارکت شهروندان، شفافیت و حسابدهی بودیم. تا 12 می 2020 ما بالغ بر 350 موضوع از مجموعه¬ی خویش دریافت کردیم که از آن جمله 78 آنها از طرف دولت¬ها و هزاران دیگر از طرف موسسات جامعه مدنی به ما ارسال شده است. با وجودی که شیوع کووید-19 بیشتر بخش های جهان را بسته است، ما میخواستیم فضایی باز برای شریک ساختن مثالهایی که دولتداری باز در آنها عملی میگردد را ایجاد نماییم.
نمودار زیر تصویری از 240 موضوعی است که تا تاریخ اول می دریافت نمودیم.

اکثر ابتکارات، اما نه همه¬ی آنها، از طرف دولت آمده است.

با وجودی که بخش بزرگ ابتکارات از طرف دولت ها برای ما رسیده است، اما بخش قابل توجهی از پاسخ ها را نیز از جامعه مدنی و سکتور خصوصی دریافت نمودیم. در میان این موضوعات تسلیم شده، 76 موضوع محلی بی نظیر وجود دارد که از 60 کشور نمایندگی میکند. و از این میان 45 کشور عضویت مشارکت دولتداری باز را دارند.

تاکید این موضوعات بر پاسخ فوری است:
ما شاهد دسته¬ی وسیعی از رویکردها برای مهار این پاندمی از طریق اجرای رویکرد جمع آوری منابع بوده ایم. اساساً میتوان محتوای این منابع در مورد پاسخ و بازیابی باز را به سه بخش دسته¬بندی کرد:
• پاسخ باز: جلوگیری از سرایت، افزایش تداوی¬های طبی، ایجاد شبکه های ایمنی برای اقشار آسیب پذیر.
• بازیابی باز: بهبود انگیزهای اقتصادی برای بازیابی، تقویت بخشیدن سیستم صحی، بهبود شفافیت و حسابدهی در کمک های صورت گرفته.
• اصلاحات باز، در طولانی مدت: اصلاح نهادها و بازتقویت بخشی به شهروندان از طریق نظارت بر عملکرد دولت و احیای آزادی مدنی و نظارت مستقل.

تا کنون تقریبا تمام مثال های شریک ساخته شده (96%) بر دور محور پاسخ باز با تاکید اندکی بر برنامه ریزی و حسابدهی طولانی مدت، استوار است. با وجود آن، زیرمجموعه امیدبخش دیگری از این رویکردها نیز شریک ساخته شده است که تعدادی از آنها دربردارنده¬ی مشارکت جامعه مدنی و سکتور خصوصی است تا کنار هم گرد آمده و با تلاش دسته جمعی به مهار شیوع این بیماری بپردازند. پس از موج اول ابتکارات که بیشتر رسیدگی به نیازهای فوری را در مورد پاسخ و بازیابی باز روی دست دارد، ما امیدواریم تا دولت ها شروع به اجرای رویکردهایی نمایند تا به اصلاحات طولانی مدت نیز پاسخگو باشد.
بیشتر فعالیت ها بر محور نشر اطلاعات به موقع با همراهی نزدیک فناوری مدنی، میچرخد.
ارزشهای دولتداری باز در زمانی مانند این، تحت فشار شدیدی قرار میگیرد؛ اما ما باور داریم که اصولی مانند شفافیت، مشارکت عامه و حسابدهی، تغییرات معناداری را در پاسخ به کووید-19 به وجود خواهد آورد. اکثریت قاطع ابتکاراتی که به ما تسلیم داده شد، نتیجه¬¬ی تلاش های فعالانه¬ در زمینه¬های شفافیت و دسترسی به اطلاعات بوده است، چیزهایی مانند وبسایت هایی با اطلاعات کافی صحی و ایمنی. نکته قابل تذکر دیگر نیز تلاش جامعه مدنی برای ایجاد فضای همکاری و هماهنگی بوده است. جدول زیر نشان دهنده¬ی ابتکاراتی است که به دولتداری باز مرتبط است:

ارزش ها تعداد فیصدی مثال ها
دسترسی به اطلاعات فعالانه (پیش¬گیرانه) 100 80% وب سایت هایی که اطلاعات نشر میشود.
انفعالی (واکنشی) 0 0% حقوق مربوط به نشر و راهنمایی در مورد اطلاعات و حمایت از اطلاع دهندگان فساد اداری
مشارکت مدنی ایجاد شده 13 10% دولت هایی که فضا را برای جامعه مدنی به منظور مشارکت و نظردهی ایجاد کرده اند.
فضای ایجاد شده توسط جامعه مدنی 20 16% ایجاد فضا برای جامعه مدنی به منظور هماهنگی و همکاری
حمایت و محافظت 0 0% عملکردهای صورت گرفته برای حفظ فضا برای جامعه مدنی
حسابدهی نظارت 4 3% نظارت دولت از دولت
دسترسی به عدالت 1 1% حصول اطمینان از اینکه دسترسی مردم به منابع حقوقی به منظور تقویت قانون، وجود دارد.
موارد بیرونی 0 0% توانمند ساختن جامعه مدنی به منظور حسابده ساختن تصمیم گیرندگان

ابزارهای وب تاکید بر رفاه فوری مردم دارد.
در مثال های مربوط به دسترسی به اطلاعات، اکثریت وبسایت های ادارات دولتی و جامعه مدنی فضایی را برای راهنمایی مردم و ارایه منابع در مورد صحت و ایمنی را ایجاد کرده اند. تعدادی از سایت ها داده های محلی مربوط شیوع بیماری را در بر داشته و همچنان خطوطی را برای شهروندان تا بتوانند به کمک های مورد نیاز دسترسی داشته باشند را نیز به وجود آورده اند. جدول زیر نشان دهنده¬ی عملکرد وبسایت ها در امر دسترسی به اطلاعات به صورت فعالانه است:

در بخش مربوط به دسترسی به اطلاعات از 172 نمونه¬ی فرستاده شده
خطوط پاسخگویی (هاتلاین¬ها) 143
راهنمایی ها/ منابع 67
داده¬های باز ( قابل استفاده بر روی صفحه و قابل دانلود) 41
داده های مربوط به سرایت بیماری 39
برنامه ریزی/ پالسی ها/ استراتژی ها 22
بودجه/ تدارکات/ مصارف 9

راه پیش رو
ما این را میدانیم که اجتماع دولتداری باز به دنبال راه هایی برای کمک رسانی و شریک ساختن آن تجربه هایی است که برای آنها کارآمد بوده است. یک راه مهم این است که ما به تبادله¬ی ایده ها به منظور همکاری معنادار برای مهار بهتر کووید-19 بپردازیم. ما پاسخ¬های پرقدرتی را دریافت نموده ایم و به همین منظور شروع به استفاده تعدادی از این مثال ها در صفحه¬ی مربوط به راهنمایی های دولتداری باز و ویروس کرونا کرده ایم. این راهنمایی ها نه تنها برگرفته از مثال های منابع جمع آوری شده است، بلکه وسعت بخشیدن به دایره¬ی شرکای موضوعی مشارکت دولتداری باز است، که تعداد زیادی از آنها اخیرا با تخصص خویش برای این دسته از راهنمایی¬ها به صورت مستقیم کمک کرده اند.
ما به جمع آوری این مثال ها ادامه خواهیم داد، تا اینکه مجموعه¬ی مشارکت دولتداری باز از آنها کرده و یاد بگیرد.

این نوشته به زبان انگلیسی در وب سایت مشارکت دولتداری باز به نشر رسیده است.
https://www.opengovpartnership.org/stories/open-government-approaches-to-tackling-covid-19/