دیدار شبکه شفافیت بلخ با مقامات صحی محلی برای هماهنگی تلاش های مشترک مبارزه با کووید ۱۹

شبکه شفافیت بلخ دیدبان شفافیت با ریاست صحت عامه این ولایت دیدار کرده و بر سر میکانیزم ها و روش های هماهنگ سازی تلاش های جامعه مدنی برای کمک به حکومت در امر مبارزه با شیوع ویروس کرونا، بحث کردند. این گروه جامعه مدنی پیشنهاد کرد تا استفاده از وجوه اختصاص یافته برای مبارزه با این بیماری را نظارت کند که مورد استقبال مقامات حکومت قرار گرفت.

آقای عزیز مبارز، هماهنگ کننده ولایتی دیدبان شفافیت در بلخ گفت:« پس از شیوع ویروس کرونا و اختصاص وجوه اضطراری از سوی حکومت برای مبارزه با آن، این گروه منابع اش را بسیج و اولویت هایش را مجددا تعریف کرده تا استفاده از این وجوه مالی را از طریق دسترسی به اطلاعات و انجام تفتیش های اجتماعی نظارت کند.»

آقای خلیل الله حکمت، رییس صحت عامه ولایت بلخ از این برنامه جهت نظارت از استفاده وجوه عامه برای کمک به بیماران کووید ۱۹ استقبال کرد و به این گروه خبر داد که حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و کمک به بیماران اقداماتی را روی دست گرفته است. وی گفت که ۱۶ میلیون افغانی اختصاص یافته از سوی حکومت مرکزی برای جلوگیری و مبارزه با ویروس کرونا در بلخ هنوز طی مراحل نشده و به ریاست صحت عامه این ولایت ارسال نشده است. آقای حکمت افزود که یک کمیته مشترک شامل نمایندگان ریاست صحت عامه، شاروالی، و دفتر والی برای مبارزه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تشکیل شده است. او گفت که اماکن شلوغ مثل مارکت های رخت فروشی، محصولات سرامیک، طلا، مارکت های مواد ساختمانی و دگر مارکت ها غیر مواد غذایی از دوم اپریل بسته میشوند. وی همچنان اظهار داشت که شماری از تاجران وعده کرده تا پنج هزار خانواده را با بسته های مواد غذایی برای ۱۵ روز در جریان قرنطین حمایت نمایند.

شبکه شفافیت بلخ معلومات لازم را براساس قانون دسترسی به اطلاعات از حکومت درخواست خواهد کرد. افزون بر آن، این شبکه چک لیست های را تهیه و نظارت استفاده از این وجوه را هرقدر زودتر که قابل دسترس شوند آغاز خواهد کرد.

شبکه شفافیت بلخ شامل ده گروپ از فعالان جامعه مدنی است و هدف آن تامین شفافیت و حسابدهی حکومت برای مردم است. این گروه در سال ۲۰۱۵ از سوی دیدبان شفافیت ایجاد گردید و از آن زمان به اینسو روی دسترسی به اطلاعات، حسابدهی اجتماعی و کمک به قربانیان فساد کار کرده است.