ویروس کرونا را جدی بگیرید

معلومات کووید -۱۹ در سراسر افغانستان

در این بخش، ما اطلاعات ساحوی را که از بیشتر از یک هزار مرکز صحی در سراسر افغانستان جمع آوری گردیده منتشر میکنیم. این اطلاعات اکثرا برای وزارت صحت و فراهم سازی کمک های بشردوستانه میباشد.
ما این اطلاعات را در دو بخش عمده تقسیم کرده ایم:

۱. معلومات در مورد آمادگی مراکز صحی برای داشتن مواد مهم:

اوسط ذخایر موجود در سطح کشور

اوسط ذخایر موجود در سطح ولایت

اوسط ذخایر موجود در سطح ولسوالی

ذخایر انفرادی هر شفاخانه

موجودیت طرزالعمل های اسکریننگ بیماران

۲. معلومات در مورد زون های پرخطر که در آنجا سطح آمادگی زیربناهای صحی و شیوع بیماری کووید ۱۹ به احتمال زیاد با مشکل مواجه اند

معلومات در مورد کووید ۱۹