ویروس کرونا را جدی بگیرید

معلومات کووید -۱۹ در سراسر افغانستان

در این بخش ما اطلاعاتی را منتشر می کنیم که از 1345 مرکز بهداشتی در سراسر افغانستان جمع آوری شده است. این معلومات ها بیشتر وزارت بهداشت و کمک های بشردوستانه را هدف قرار می دهد.
ما این معلومات ها را به دو بخش عمده تقسیم کرده ایم:

بخش اول. داشبورد آپدید(جدید) و اولیه: اطلاعات اساسی در مورد 1345 مرکز بهداشتی
• داشبورد اولیه: معلومات
• داشبورد اپدید (جدید): معلومات به اساس مقاطع منظم زمانی
• بخش دوم. داشبورد تجزیه و تحلیل: موضوعات مختلف در مورد صحت و کوید ۱۹

• وسایل محافظتی ، ادویه جات ، و ماشین آلات مورد ضرورت
• کادر طبی و ممد طبی
• آزمایش و آگاهی دهی در مورد کوید ۱۹
• ظرفیت تست کوید ۱۹
• احصایه کوید ۱۹ ولایات
• رتبه بندی کوید ۱۹ به اساس ولایات
• منابع مربوط به کوید ۱۹ و محدویت ها
• واکسیناسیون کوید ۱۹

معلومات در مورد کووید ۱۹

توجه: منبع این معلومات ها وزارت صحت عامه افغانستان است