دیدبان شفافیت برنامه نظارت مردمی اش را برای مبارزه با کووید ۱۹ توسعه داد

در اواخر ماه مارچ ۲۰۲۰، دیدبان شفافیت تصمیم گرفت تا برنامه نظارت مردمی از خدمات صحی را برای پوشش حدود ۷۰ مرکز صحی دگر، به شمول مراکز که خدمات صحی برای بیماران کووید ۱۹ فراهم میکنند، توسعه بدهد. این برنامه نظارت مردمی از مراکز صحی یک فهرست بررسی یا چک لیست جدیدی را نیز معرفی کرد که اقدامات مراقبتی در برابر کووید ۱۹ در کلینیک ها را نیز بررسی میکند.

در نتیجه شیوع بیماری کووید ۱۹، مکاتب در سراسر کشور تعطیل شدند. دیدبان شفافیت افغانستان با اعضای جوامع محلی که بیش از ۱۶۰ مکتب را در ولایات هرات، بلخ، کاپیسا، ننگرهار، و کابل نظارت میکنند در مورد تغییر کار نظارتی شان از مکتب به مراکز صحی در ولایات مربوطه شان رای زنی کرد. پاسخ آنها مثبت بود و پس از آن کارمندان بخش پروگرام دیدبان شفافیت به تعداد ۷۰ مرکز صحی دگر را شناسایی کرده و برای داوطلبان جدید آموزش های اساسی نظارت را فراهم کردند. اجمل خالیقی، رییس برنامه نظارت مردمی دیدبان شفافیت گفت:« این اقدام با چالش های مالی و پروگرامی نیز مواجه است.» آقای خالقی توضیح داد که نیاز است تا آنها به داوطلبان نظارت برای اطمینان از اینکه آنها به ویروس آلوده نشوند، ماسک و دستکش تهیه کنند و هم چنان در زمان که شهرها قرنطینه هستند برای آنها خدمات حمل و نقل یا ترانسپورتی را فراهم کنند. وی افزود:« اما با داشتن تجربه یک دهه نظارت مردمی از خدمات عمومی ما در بخش برنامه ریزی به لطف داوطلبان و دونرهای مان انعطاف پذیر شده ایم تا منابع مان را برای پوشش این مراکز صحی جدید مجددا بسیج کنیم.»

آقای علی احمد مشعل افروز، مسئول هماهنگی برنامه نظارت مردمی از مراکز صحی گفت:« ما یک چک لیست مخصوص کووید ۱۹ را تهیه کرده ایم.» او توضیح داد:« این چک لیست شامل بررسی موجودیت ضد عفونی کننده، ماسک و دستکش در مراکز صحی و بررسی تدابیری مثل رعایت فاصله اجتماعی میشود.» به گفته او، این تدابیر به این هدف در این برنامه افزوده شده تا از بابت ابتلا نشدن داوطلبان، بیماران غیر کووید ۱۹، و کارمندان صحی به بیماری کووید ۱۹، اطمینان حاصل شود.

علاوه بر آن، بخش تحقیقات دیدبان شفافیت منابع اش را برای انجام یک بررسی تخنیکی از آمادگی ها در مراکز صحی اختصاصی کووید ۱۹ بسیج کرده است. به گفته عزت الله ادیب، رییس بخش تحقیقات دیدبان شفافیت، هدف از این کار کمک به حکومت در راستای درک نقاط ضعف و قوت اش است تا بتواند تصامیم به موقع و مناسب اتخاذ نماید.

برنامه نظارت مردمی دیدبان شفافیت از مراکز صحی در اواخر سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در حال حاضر ۷۰ مرکز صحی را در ولایات کابل، کاپیسا، هرات، ننگرهار، و بلخ تحت پوشش دارد. برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ این تعداد دو برابر شد. داوطلبان انتخاب شده از سوی شوراهای محل و آموزش یافته توسط دیدبان شفافیت از مراکز صحی نظارت میکنند. مشکلات شناسایی شده اول به رییس مرکز صحی و شورای محل گزارش میشود و در نتیجه آن بسیاری از مشکلات در همان سطح حل و فصل میشوند. مشکلات که در سطح مرکز صحی حل نمیشوند، به جلسات گروپی نظارت سکتوری به صورت ماهوار گزارش میشوند. براساس نتایج ترکیبی نظارت از مراکز صحی، ۷۲ فیصد مشکلات در حال حاضر حل شده اند.